Det Systemiske Risikoråd

Vi er et rådgivende organ, som skal forebygge og reducere systemiske finansielle risici, der kan sætte den økonomiske udvikling under pres.

 • Danmark

  Pressemeddelelse efter 40. møde

  21. marts 2023

  Risikobilledet er fortsat præget af høj inflation, højere renter og forventninger til lavere vækst, både globalt og i Danmark. Samtidig er der opstået betydelig uro på de finansielle markeder, som kan give udfordringer i forbindelse med udstedelse af kapital- og gældsinstrumenter. Rådet vurderer, at den danske banksektor generelt har et godt udgangspunkt til at modstå forværringen af de finansielle markedsforhold.

  Høje prisstigninger i kombination med højere låneomkostninger svækker husholdningers og virksomheders evne til at servicere gæld. Det har dog ikke givet anledning til, at institutterne har nedskrevet væsentligt på deres udlån. Høj indtjening skaber samtidig mulighed for opbygning af kapital til både at absorbere tab og opretholde kreditgivning.

  Læs pressemeddelelsen her

   

 • Danmark

  Øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed bidrager til risikoopbygning

  27. september 2022

  Det Systemiske Risikoråd (Rådet) observerer, at de danske boligejere i stigende grad optager lån med variabel rente og afdragsfrihed. Disse boligejere påtager sig en risiko for, at deres ydelser stiger markant i tilfælde af stigende renter. Dette ville indebære et væsentligt reduceret rådighedsbeløb og øget risiko for misligholdelse af lånet. Udviklingen danner grobund for risikoopbygning og kan øge tab i institutterne ved et konjunkturtilbageslag.

  Rådet har udsendt en observation, som kan læses her.

    
   


 • Danmark

  Forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer

  29. marts 2022 

  Det Systemiske Risikoråd, Rådet, henstiller til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer forhøjes til en sats på 2,5 pct. fra 31. marts 2023. Rådet vurderer, at der fortsat er risici under opbygning i den finansielle sektor, hvorfor bufferen bør forøges. Som følge af krigen i Ukraine er usikkerheden om den fremadrettede udvikling i økonomien og de finansielle forhold øget. Rådet er parat til at henstille om en reduktion af buffersatsen med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår stress i det finansielle system med risiko for en hård opstramning af kreditgivningen til husholdninger og virksomheder.

  Erhvervsministeren har den 30. marts 2022 besluttet at forhøje satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 1. kvartal 2022 fra 2 pct. til 2,5 pct. i Danmark med virkning fra den 31. marts 2023.

  Læs mere her


 • Færøerne

  Aktivering af den kontracykliske kapitalbuffer på Færøerne

  14. december 2021

  Det Systemiske Risikoråd henstiller til erhvervsministeren, at der fastsættes en kontracyklisk kapitalbuffersats på Færøerne på 1 pct. fra 31. marts 2023. Det højere kontracykliske kapitalbufferkrav vil træde i kraft 12 måneder efter, at ministeren har annonceret en forhøjelse. Institutterne har således tid til at tilpasse sig. Regeringen er forpligtet til, inden for en periode på tre måneder, enten at følge henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor henstillingen i givet fald ikke følges.

  Erhvervsministeren har den 11. marts 2022 besluttet at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer for Færøerne på 1 pct. for 1. kvartal 2022 med virkning fra den 31. marts 2023.

  Læs mere her Pressemeddelelse

Pressemeddelelse efter 40. møde

21. marts 2023

Risikobilledet er fortsat præget af høj inflation, højere renter og forventninger til lavere vækst, både globalt og i Danmark. Samtidig er der opstået betydelig uro på de finansielle markeder, som kan give udfordringer i forbindelse med udstedelse af kapital- og gældsinstrumenter. Rådet vurderer, at den danske banksektor generelt har et godt udgangspunkt til at modstå forværringen af de finansielle markedsforhold.

Høje prisstigninger i kombination med højere låneomkostninger svækker husholdningers og virksomheders evne til at servicere gæld. Det har dog ikke givet anledning til, at institutterne har nedskrevet væsentligt på deres udlån. Høj indtjening skaber samtidig mulighed for opbygning af kapital til både at absorbere tab og opretholde kreditgivning.

Læs pressemeddelelsen her

Det Systemiske Risikoråd på Twitter

Møder i 2023

Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Klik for at læse mere om Rådet

Billede af Rådets medlemmer