Rådets medlemmer

Det Systemiske Risikoråds medlemmer

Arbejdet med systemisk risici sker i Danmark med deltagelse af flere myndigheder. For at inddrage de myndigheder og institutioner, der har særlig indsigt og ekspertise på området, består Det Systemiske Risikoråd af medlemmer fra Nationalbanken, Finanstilsynet, de økonomiske ministerier og uafhængige eksperter.

Indholdsfortegnelse

Aktuelle medlemmer af Rådet

Det Systemiske Risikoråd består ifølge lovgivningen af følgende medlemmer:

 • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
 • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
 • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren for op til fire år ad gangen og kan genudpeges. Rådets nuværende medlemmer er:

 • Christian Kettel Thomsen, formand, nationalbankdirektør, Kgl. udnævnt formand for Nationalbankens Direktion, Danmarks Nationalbank.
 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet.
 • Kent Harnisch, departementschef, Finansministeriet.
 • Stig Henneberg, departementschef, Økonomiministeriet.
 • Øystein Olsen, tidligere centralbankchef, Norges bank, uafhængig ekspert.
 • Peter Schütze, tidligere direktør Nordea Danmark, uafhængig ekspert.
 • Nina Smith, professor, Aarhus Universitet, uafhængig ekspert.
 • Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank.
 • Louise Mogensen, direktør, Finanstilsynet.
 • Anne-Sofie Reng Japhetson, underdirektør, Finanstilsynet.

Danmarks Nationalbank varetager sekretariatsbetjeningen af Det Systemiske Risikoråd. Finanstilsynet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet deltager i sekretariatet.

Det fremgår af lovgivningen, at Rådet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, der har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. De økonomiske ministerier og Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til observationer, advarsler og henstillinger, der retter sig mod regeringen. Derimod vil observationer, advarsler og henstillinger rettet mod regeringen ved offentliggørelse indeholde en udtalelse fra ministeriernes repræsentanter i Rådet.

Da Rådet alene er rådgivende, bevarer de deltagende myndigheder deres nuværende kompetencer. Ligeledes er sekretariatsbetjeningen af Rådet også uafhængigt af de deltagende myndigheder.

Rådet mødes som minimum fire gange årligt.

Ændringer i Rådets medlemmer

Nye medlemmer af Det Systemiske Risikoråd

Erhvervsminister Morten Bødskov har den 7. februar 2023 udnævnt Øystein Olsen, forhenværende centralbankchef i Norges Bank, som nyt uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd. Øystein Olsen erstatter Ida Wolden Bache som uafhængigt medlem af Rådet.


Læs mere her

Nye medlemmer af Det Systemiske Risikoråd

Erhvervsminister Simon Kollerup har den 10. maj 2022 udnævnt Nina Smith, professor på Aarhus Universitet, som nyt uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd. Nina Smith erstatter Svend Erik Hougaard Jensen som uafhængigt medlem af Rådet.


Læs mere her

Medlemmer af Det Systemiske Risikoråd genudnævnt

Erhvervsminister Simon Kollerup har den 12. marts 2021 genudnævnt deputy guvernor i Norges Bank Ida Wolden-Bache og forhenværende direktør i Nordea Danmark Peter Schütze som uafhængige medlemmer af Det Systemiske Risikoråd. Begge er genudnævnt for en fireårig periode.

 

Nye medlemmer af Det Systemiske Risikoråd

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 5. april 2018 udpeget nye uafhængige medlemmer af Det Systemiske Risikoråd. Svend Erik Hougaard Jensen, professor på CBS, er nyudpeget uafhængigt medlem, og derudover er Anne-Sofie Reng Japhetson, kontorchef i Finanstilsynet, udpeget som nyt medlem af Rådet.

Læs mere her

Nye medlemmer af Det Systemiske Risikoråd

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 28. februar 2017 udpeget nye uafhængige medlemmer af Det Systemiske Risikoråd. Ida Wolden Bache, executive director i Norges Bank, er nyudpeget uafhængigt medlem, og derudover er professor Torben M. Andersen og forhenværende direktør i Nordea Peter Schütze genudnævnt for en fireårig periode.

Læs mere her

Meddelelse om nedsættelse af Rådet

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har den 21. februar 2013 udpeget medlemmerne af Det Systemiske Risikoråd.Læs mere her

Seneste ændring i Rådets medlemmer

Erhvervsminister Morten Bødskov har den 7. februar 2023 udnævnt Øystein Olsen, forhenværende centralbankchef i Norges Bank, som nyt uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd.

Medlemmer fra ministerier

Ifølge lovgivningen er tre økonomiske ministerier repræ-
senteret i Rådet. Hvis et af de pågældende ministerier er nedlagt under en regeringsperiode, vil der ikke være et medlem fra ministeriet i denne periode.