Risici relateret til boligmarkedet

Boligmarkedet er af stor betydning for det finansielle system, bl.a. fordi lån mod pant i fast ejendom udgør en stor del af kreditinstitutternes og husholdningernes samlede balancer. Udviklingen på boligmarkedet er derfor et centralt overvågningspunkt for Rådet.

Det Systemiske Risikoråd overvåger løbende indikatorer for udviklingen i risici på boligmarkedet i Danmark. Udviklingen kommenteres i Rådets pressemeddelelser, når det er relevant. Hvert kvartal offentliggøres desuden et temperaturkort for risici på boligmarkedet.

Risici ved boliglån

Notat om Risici på boligmarkedet

Rådet anvender information fra en række forskellige datakilder i vurderingen af risici på boligmarkedet. For at danne et enkelt og visuelt overblik over flere risikofaktorer har Rådet udarbejdet et såkaldt temperaturkort. Det anvendes sammen med anden relevant information i Rådets vurdering af, hvorvidt tilstanden på boligmarkedet kræver iværksættelse af initiativer, der kan modvirke opbygning af risici.

Rådet indhentede i 2016 synspunkter om - og hvornår - initiativer i forhold til ejendomsmarkedet burde tages, og hvordet det i givet fald kunne gøres mest hensigtsmæssigt. Til det formål offentliggjorde Rådet et diskussionspapir og afholdt en konference om emnet.

Risici ved boliglån

Henstilling om boliglån i 2021

Rådet offentliggjorde i juni 2021 en henstilling om at begrænse muligheden for afdragsfrie realkreditlån for højt forgældede låntagere. Tiltaget indebærer, at danske boligejere ikke kan optage nye afdragsfrie realkreditlån eller realkreditlignende banklån mod pant i fast ejendom, såfremt boligens belåningsgrad overstiger 60 pct. Initiativets primære sigte er at gøre boligejerne mere robuste og derigennem også øge robustheden af banker og realkreditinstitutters balancer.

Regeringen har valgt ikke at følge Rådets henstilling for nuværende, men vil forstærke overvågningen af aktiviteten på boligmarkedet, herunder i brugen af afdragsfrihed.

Det er Rådets vurdering, at Regeringens beslutning indebærer, at systemiske risici relateret til afdragsfrihed til højt forgældede boligejere forbliver uadresserede. Danske boligejere vil fortsat have adgang til afdragsfrie realkreditlån helt op til den maksimale lånegrænse. I kombination med de meget lave renter tilskynder afdragsfriheden til, at boligejere kan gældsætte sig uforholdsmæssigt højt.

Risici ved boliglån

Tidligere henstilling om boliglån

Rådet offentliggjorde i marts 2017 en henstilling om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning. Det drejede sig om boligbelåning med variabel rente og/eller afdragsfrihed, hvor låntagers samlede gæld overstiger 400 pct. af indkomsten før skat. Regeringen fremlagde i oktober 2017 nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld. Rådet vurderede i december 2017 at regeringens opfølgning overordnet lever op til henstillingen.