Henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark

24-06-2013

Det Systemiske Risikoråd retter henstilling til regeringen om implementering af anbefalingerne fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter og kapital- og likviditetskravene i den kommende europæiske kapitalkravslovgivning

Det Systemiske Risikoråd (Rådet) henstiller til regeringen, at den fremsætter lovforslag, der implementerer anbefalingerne fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter (SIFI'er).

Endvidere henstiller Rådet til regeringen, at den fremsætter lovforslag om at implementere kapital- og likviditetskravene i den kommende europæiske kapitalkravslovgivning (CRR/CRD IV) i overensstemmelse med den foreslåede tidsramme i CRR/CRD IV med tre undtagelser:

  • Identifikationskriterier og likviditetskrav for SIFI'er bør indføres fra henholdsvis 2014 og 2014-15.
  • Eksisterende krav bør fastholdes i en overgangsperiode i tilfælde, hvor indfasningsperioden i CRR/CRD IV indebærer lempeligere krav end den eksisterende lovgivning.
  • Rammerne for den modcykliske kapialbuffer bør indføres fra 1. januar 2015.

Regeringen er forpligtet til inden for en periode på tre måneder enten at gennemføre henstillingen eller at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor henstillingen i givet fald ikke gennemføres.

Begrundelse

SIFI'er er karakteriseret ved, at deres aktiviteter kan have et sådan omfang eller karakter, at vanskeligheder i instituttet kan få indvirkning på hele samfundsøkonomien. SIFI-udvalget har fremsat anbefalinger om bl.a. identifikationskriterier for SIFI'er og de fornødne værn for SIFI'er med henlik på at undgå, at de bliver nødlidende, herunder gradvist skærpede kapitalkrav. Herved reduceres risikoen for finansielle kriser og de store samfundsøkonomiske konsekvenser heraf. Kapitalkravene ligger på linje med niveauet i lande med en finansiel sektor og systemiske kreditinstitutter af sammenlignelige størrelser, jf. SIFI-rapporten. De fleste institutter, der med SIFI-udvalgets kriterier vil blive identificeret som SIFI'er, lever allerede op til den anbefalede SIFI-kapitalbuffer, og Rådet lægger til grund, at institutterne fortsat vil gøre dette frem mod den fulde implementering. SIFI-kapitalbufferen forventes at kunne implementeres inden for rammerne af CRR/CRD IV ved brug af den systemiske risikobuffer. Udover SIFI-kapitalbufferen anbefaler SIFI-udvalget også etablering af en SIFI-krisehåndteringsbuffer fra 2020-2022. Der vil være tale om tidligere fastlæggeles af SIFI-identifikationskriterier end i oplægget i CRD IV.

Adgang til finansiering på stressede markeder kan være centralt for kreditinstitutternes overlevelsesmuligheder. Det motiverer en hurtig indføring af krav til SIFI'ers finansiering. SIFI-udvalgets anbefaling om fuld indfasning af det kortsigtede internationale likviditetskrav (LCR) for SIFI'er fra 2015 er inden for rammerne af CRR. Lignende krav er allerede indført i Sverige. De institutter, der med SIFI-udvalgets kriterier vil blive identificeret som SIFI'er, opfylder stort set kravet. Det er endnu ikke fastlagt et fælleseuropæisk krav til langsigtet stabil finansiering i den kommende europæiske kapitalkravslovgivning. Det er dog muligt at indføre SIFI-udvalgets anbefalede krav til stabil finansiering på nationalt plan.

CRR/CRD IV lægger op til en gradvis indfasning af nogle af de regulatoriske kapitalkrav, som alle kreditinstitutter fremadrettet skal leve op til, dog med visse muligheder for hurtigere indfasning nationalt. I en dansk kontekst vurderes det mest hensigtsmæssigt som hovedregel at følge oplægget til en gradvis indfasning. Selv om størstedelen af kreditinstituterne i dag har tilstrækkelig egenkapital til at opfylde kravene, vil mange institutter ønske en passende overdækning af egentlig kernekapital. Endvidere vil mange institutter have behov for at erstatte eksisterende udstedelser med nye udstedelser, som lever op til de nye krav til efterstillet kapital.

En hurtig indføring af rammerne for den modcykliske kapitalbuffer vil gøre det muligt at bruge bufferen fuldt ud, hvis kreditgivningen og konjunkturerne udvikler sig således, at der er behov for at aktivere den. Der er alene tale om fastlæggelse af rammerne for bufferen. bufferen kan dermed konkret blive fastsat til nul på ikrafttrædelsestidspunktet.

Kravene til likviditetet kan ved gradvis indfasning i nogle tilfælde medføre en egentlig midlertidig lempelse af de eksisterende likviditetskrav for visse institutter. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Det kan modvirkes ved at fastholde eksisterende krav i en overgangsperiode.

Lars Rohde, formand for Det Systemiske Risikoråd

 

Udtalelse af regeringens repræsentanter i Rådet

Repræsentanterne fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet støtter generelt Rådets henstilling vedrørende kapitalkravsdirektiv (CRR/CRD IV).

For så vidt angår implementeirng af SIFI-udvalgets anbefalinger bemærker repræsentanterne, at der tidligst kan fremsættes lovforslag, når de igangværende politiske forhandlinger om en aftale omkring SIFI-regulering i Danmark er tilendebragt. Det er derfor ikke givet, at der kan fremsættets lovforslag inden for tre måneder.

For så vidt angår implementering af CRR/CRD IV bemærker repræsentanterne, at lovforslag planlægges fremsat i november. Repræsentanterne er enige i, at CRR/CRD IV bør implementeres gradvist som hovedregel og i overensstemmelse med den foreslåede tidsramme i CRR/CRD IV. Repræsentanterne er endvidere enige i, at det vil være hensigtsmæssigt, at der sker en hurtigere indfasning i de tre nævnte tilfælde.

Oversigt over Rådets henstilling

Henvendelse kan rettes til:

Julie Holm Simonsen

på telefon 33636022