Møde i Det Systemiske Risikoråd

26-09-2013

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tredje møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og mulige risici for den finansielle stabilitet. Rådet diskuterede også andre makroprudentielle emner.

Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold med henblik på at identificere og overvåge mulige systemiske risici i det danske finansielle system. Udlånet fra kreditinstitutterne er uændret efter et beskedent fald siden 2009, men niveauet er fortsat højt i et historisk perspektiv. Der ses spirende bedring på dele af boligmarkedet, og aktiekurserne er steget kraftigt til et højt niveau. Disse forhold understøttes af et højt privat opsparingsniveau og historisk lave renter.

De lange renter er steget lidt siden foråret, men et længere forløb med meget lave renter øger risikoen for forhøjet risikotagning. Dette øger også sårbarheden overfor store bevægelser på de internationale finansielle markeder, eksempelvis som følge af en normalisering af pengepolitikken og renteniveauet. I forhold til søgen efter afkast vurderede Rådet, at der for nuværende ikke er udbredte tegn på øget risikotagning i den danske finansielle sektor, som i sig selv gør det danske finansielle system ustabilt.

Rådet drøftede endvidere makroprudentielle emner og Rådets rolle i udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed mv. (Finanstilsynets udkast af 15. august 2013).

Rådet besluttede at igangsætte tre analysearbejder med henblik på bedre forståelse af de makroprudentielle instrumenter, som er indeholdt i de nye kapitaldækningsregler (CRR/CRD IV) og i henstillingen fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) om delmål og instrumenter for den makroprudentielle politik (ESRB/2013/1 af 4. april 2013). Analyserne omhandler mulige adfærdsændringer i bankerne som følge af kapitalkrav, den eventuelle værdi af en implicit statsgaranti for store banker i Danmark og makroprudentielle instrumenter relateret til husholdningernes låntagning. Rådet planlægger at drøfte resultaterne af de nævnte analyser ved dets kommende møde i 2013 og i første halvdel af 2014.

Rådet drøftede regeringens tilbagemelding på Rådets henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark (henstilling af 24. juni 2013). Rådet konstaterede, at regeringen har fremsendt udkast til lovforslag, som imødekommer henstillingen vedrørende implementering af kapital- og likviditetskravene i CRR/CRD IV. Loven er ikke færdigbehandlet. Lovforslag udestår, for så vidt angår Rådets henstilling om implementering af SIFI-udvalgets anbefalinger.

Rådets næste møde er planlagt til 20. december 2013.

 

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på 33636022.