Møde i Det Systemiske Risikoråd

18-12-2014

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit ottende møde. Rådet anbefaler, at satsen for den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0 pct. Rådet ser ikke tegn på opbygning af systemiske risici på nuværende tidspunkt. Rådets observation om lave renter og risiko for opbygning af systemiske risici er fortsat aktuel.

Anbefaling om en kontracyklisk kapitalbuffersats på 0 pct.

Den kontracykliske kapitalbuffer kan anvendes i Danmark fra 1. januar 2015. Rådet anbefaler erhvervs- og vækstministeren, at buffersatsen aktuelt sættes til 0 pct. Metoden, der ligger til grund for Rådets vurdering, er beskrevet i notatet "Den kontracykliske kapitalbuffer", jf. Rådets hjemmeside.

Formålet med bufferen er at forbedre muligheden for, at kreditinstitutterne opretholder en passende kreditgivning i perioder med stress i det finansielle system. Bufferen er først og fremmest et instrument til at gøre institutterne mere modstandsdygtige. Bufferen bør ikke betragtes som et instrument til at påvirke konjunkturerne. Når den kontracykliske kapitalbuffer indføres, øges kapitalkravet til kreditinstitutterne i perioder, hvor systemiske risici bygges op, fx ved overnormal kreditvækst. Rådet forventer, at udlånsvæksten kun vil blive påvirket i begrænset omfang, når bufferen bygges op, men kreditinstitutterne vil være mere robuste, hvis det finansielle system udsættes for stress. I den situation kan bufferkravet reduceres, og institutterne kan anvende kapitalen til bl.a. at absorbere tab.

Ingen tegn på opbygning af systemiske risici, men Rådets observation om lave renter er stadig aktuel

De finansielle forhold er stort set uændrede siden Rådets møde i september. Der er ikke tegn på opbygning af systemiske risici på nuværende tidspunkt.

Den samlede udestående kredit ligger på et højt niveau i forhold til BNP. Den seneste tids svage vækst i udlånet fra kreditinstitutter fortsatte i 3. kvartal. Der er fortsat visse tegn på lempelse af kreditvilkår for erhverv som følge af konkurrencesituationen blandt institutterne. Pengeinstitutterne har samlet set indlånsoverskud, og institutternes beholdninger af likvide midler er i god afstand til de gældende myndighedskrav. Koncentrationen i pengeinstitutternes udlån over for enkelte brancher var i store træk uændret i 3. kvartal.

Rådets observation om lave renter og risiko for opbygning af systemiske risici fra september 2014 er stadig relevant. De lange renter er faldet yderligere siden september, og forventninger om fortsat lave renter de kommende år kan føre til øget risikotagning blandt kreditinstitutter og låntagere. Det kan blive særlig udbredt, hvis det begyndende danske opsving tager fart, og de lave importerede renter bliver mindre passende til den danske konjunktursituation.

Generelt overvåger Rådet opbygning af systemiske risici ud fra seks områder, jf. boksen. Rådets tilgang til overvågning er beskrevet i "Overvågning af systemiske risici", jf. Rådets hjemmeside.

Det Systemiske Risikoråds overvågning af systemiske risiciBoks

Det Systemiske Risikorad arbejder med overvågning af mange typer af systemiske risici.
Overvågningen er bygget op omkring seks områder, der er formuleret som målsætninger:

  1. Imødegå og forbygge overdreven kreditvækst og gearing
  2. Imødegå og forbygge overdreven grad af løbetidstransformation og markedsillikviditet
  3. Begrænse direkte eksponeringskoncentrationer
  4. Begrænse systemiske risici som følge af indirekte eksponeringskoncentrationer (forbundethed)
  5. Begrænse systemiske risici forbundet med systemisk vigtige finansielle institutioner og reducere uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer
  6. Styrke modstandskraften af de finansielle strukturer

Inden for hvert område følger Rådet udviklingen i en række indikatorer. Hensigten er at identificere opbygning af systemiske risici i tide, så der kan tages initiativer til at imødegå eller forebygge dem. Målet er at begrænse frem ti dige finansielle kriser og de samfundsøkonomiske omkostninger ved dem.

Kilde: Det Systemiske Risikoråd, Overvågning af systemiske risici, december 2014.

Andre emner af relevans for Rådet

På mødet drøftede Rådet en række andre emner, herunder:

  • Brugen af repo'er og genbrug af sikkerheder i Danmark. Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse heraf. Der pågår et internationalt arbejde med at øge forståelsen af og gennemsigtigheden i repomarkederne. Rådet vil fortsat følge udviklingen.
  • Resultater af den fælleseuropæiske vurdering af kreditinstitutters aktivkvalitet, Asset Quality Review, og stresstest. Rådet konkluderede, at de danske institutter fremstår robuste og er placeret blandt de bedst kapitaliserede europæiske institutter i stresstesten sammen med de øvrige nordiske deltagere.
  • Rådets svar på en henstilling fra det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, om delmål og instrumenter for den makroprudentielle politik (ESRB/2013/1 af 4. april 2013). Rådet vurderer som den makroprudentielle myndighed i Danmark, at henstillingen er opfyldt.
  • Rapporten fra Krakas Finanskrisekommission. Professor Peter Birch Sørensen, medlem af kommissionen, deltog i drøftelserne.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på 33636022.