Møde i Det Systemiske Risikoråd

06-01-2014

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit fjerde møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, fulgte op på Rådets henstilling fra juni 2013 og diskuterede relevante emner i forbindelse med høringer.

Aktuelle finansielle forhold

Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold med henblik på at identificere og overvåge mulige systemiske risici i det danske finansielle system. Udlånet fra kreditinstitutterne set i forhold til BNP aftog i 3. kvartal 2013, men ligger fortsat på et højt niveau. Målt i kroner har udlånet været omtrent uændret de seneste kvartaler. De senere års stramninger af kreditstandarder er ophørt, og pengeinstitutternes udlånsrenter faldt gennem 2013, mens indtjeningen fortsat var svag. Pengeinstitutterne har samlet set indlånsoverskud, og gældsudstedelserne har primært lange løbetider.

I lyset af væksten i repomarkedet i Danmark siden starten af den finansielle krise overvejede Rådet mulige kilder til finansiel ustabilitet herfra. Sikkerhedsstillelse giver alt andet lige et mere stabilt finansielt system. Øget brug af repo'er og genbrug af sikkerheder (frempantsætning) kan dog i nogle situationer gøre det finansielle system mere sårbart som følge af øget risiko for brandsalg og værditab, hvilket kan forplante sig gennem systemet. Rådet besluttede at arbejde videre med emnet.

Rådet drøftede, om husholdninger med meget gæld øger sårbarheden i det finansielle system. En analyse indikerer, at husholdninger med høj belåningsgrad i 2007 havde større tilbøjelighed til at reducere forbruget under krisen. Det har sandsynligvis bidraget til en svagere udvikling i det private forbrug og den økonomiske aktivitet i de senere år med afsmittende virkning på den finansielle sektor. Rådet vil vende tilbage til emnet.

Opfølgning på henstilling af 24. juni 2013

Det Systemiske Risikoråd afgav en henstilling til regeringen 24. juni 2013 vedrørende indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark. Siden Rådets møde i september har regeringen fremsendt udkast til lovforslag om bl.a. regulering af SIFI'er og indfasning af den modcykliske kapitalbuffer. Rådet vurderede, at det seneste lovforslag stort set imødekommer henstillingen, for så vidt angår identifikation af og kapitalkrav til SIFI'er. Rådet konstaterede, at beslutning om krisehåndtering afventer afklaring om de kommende fælles EU-regler om krisehåndtering. Rammerne for den modcykliske kapitalbuffer foreslås indfaset gradvist fra 2015 til 2019. Rådet havde henstillet, at rammerne blev introduceret fuldt ud fra 2015. Rådet bemærkede, at hvis fx kreditgivningen i perioden frem mod 2019 tilsiger fastsættelse af en modcyklisk buffer, der er større end rammen det pågældende år, vil det kræve ny lovgivning.

Ifølge politisk aftale (Bankpakke 6) om bl.a. indfasning af rammerne for den modcykliske kapitalbuffer vil buffersatser i andre EU-/EØS-lande blive anerkendt op til 2,5 pct. af de risikovægtede aktiver fra 2015. I Norge er det besluttet at aktivere den modcykliske kapitalbuffer. Den skal være 1 pct. af de risikovægtede aktiver pr. 1. juli 2015. Den norske beslutning vil således få betydning for danske banker med krediteksponeringer i Norge.

Høringer

Rådet skal i henhold til lovgivningen høres om advarsler og henstillinger fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Finanstilsynet forelagde Rådet sin påtænkte rapportering til ESRB og ECOFIN vedrørende ESRB's henstilling om kreditinstitutters finansiering (ESRB/2012/2). Rådet havde ingen bemærkninger.

Ifølge forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed vil Rådet skulle høres i forbindelse med dispensationer fra krav om udarbejdelse af genopretningsplaner for realkreditinstitutter, pengeinstitutter og visse fondsmæglerselskaber. Finanstilsynet forelagde Rådet den påtænkte dispensation for pengeinstitutter og visse fondsmæglerselskaber med en balance under 1 mia.kr. Rådet havde ingen bemærkninger. Finanstilsynet ventes at sende bekendtgørelse herom i offentlig høring i løbet af første kvartal 2014.

Rådets møder i 2014 er planlagt til 26. marts, 19. juni, 25. september og 16. december.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på 33636022.