Møde i Det Systemiske Risikoråd

27-03-2014

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit femte møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold og andre relevante emner samt vurderede opfølgningen på Rådets henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning samlet set.

Aktuelle finansielle forhold

Udlånet fra kreditinstitutterne ligger på et højt niveau og er stort set uændret fra tredje til fjerde kvartal 2013. Kreditvilkårene er lempet en smule, og villigheden til at påtage sig risiko i institutterne synes øget. Konkurrencesituationen er skærpet. Det billede tegnes af bl.a. faldende rentemarginal, Nationalbankens udlånsundersøgelse og en undersøgelse fra Finanstilsynet med fokus på udviklingen i udvalgte erhvervssegmenter. Finanstilsynet vil til efteråret gennemføre en målrettet undersøgelse af kreditstandarderne i udvalgte nybevillinger.

Pengeinstitutterne har et lavere behov for markedsfinansiering end op til finanskrisen som følge af fortsat indlånsoverskud ultimo 2013. Der var en del udstedelser med lang løbetid mod slutningen af året. En stor del af disse var efterstillet kapital, som kan anvendes ved institutternes tilpasning til kommende kapitalkrav.

Overordnet ses ikke tegn på opbygning af sårbarheder i pengeinstitutternes eksponeringer over for andre sektorer og husholdninger.

Andre emner af relevans for Rådet

Rådet drøftede aspekter af en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter på baggrund af Finanstilsynets foreløbige overvejelser om indholdet. Rådet støttede konceptet. Udarbejdelsen af en tilsynsdiamant er en opfølgning på en anbefaling fra udvalget om finanskrisens årsager (Rangvid-udvalget).

Rådet drøftede betydningen af afdragsfrie lån. Der er positive velfærdseffekter ved afdragsfrie lån, fx øger de muligheden for forbrugsudjævning over et livsforløb. I et finansielt stabilitets perspektiv vil afdrag på den yderste del af lån med høj belåningsgrad bidrage til at mindske kreditrisikoen for kreditinstitutterne og reducere eventuelle behov for at stille supplerende sikkerhed. Rådet besluttede at analysere de systemiske risici ved afdragsfrie lån nærmere.

Rådet gjorde nogle foreløbige betragtninger om bl.a. de kapital- og likviditetsbaserede muligheder for makroprudentielle tiltag i de nye kapitaldækningsregler (CRR/CRD IV), som med ændringen af lov om finansiel virksomhed af 18. marts 2014 er implementeret i dansk lov. For at vejlede om anvendelsen af de mulige tiltag har det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) offentliggjort en rapport om rammerne for makroprudentiel politik i EU og en håndbog med operationelle råd.

Rådet drøftede endvidere makroprudentielle aspekter af en række andre reguleringsinitiativer, herunder det styrkede banksamarbejde i EU, Europa-Kommissionens forslag om strukturreform af banksektoren, implementering af krisehåndteringsdirektivet, status for den europæiske definition af likviditetskrav (Liquidity Coverage Ratio, LCR) samt loven vedrørende realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko.

Samlet vurdering af opfølgning på henstilling

Rådet har modtaget svar fra regeringen vedrørende Rådets henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark af 24. juni 2013. Rådet deler regeringens vurdering af, at den politiske aftale (Bankpakke 6) og det vedtagne lovforslag af 18. marts 2014 i hovedtræk følger henstillingen. Rådet konstaterede, at beslutningen om krisehåndtering af SIFI'er, herunder krisehåndteringsbuffer, afventer implementering af fælles EU-regler. Rådet konstaterede endvidere, at rammerne for den modcykliske kapitalbuffer indfases gradvist fra 2015 til 2019. Rådet havde henstillet, at rammerne blev introduceret fuldt ud i 2015. Rådet bemærkede, at hvis fx kreditgivningen i perioden frem mod 2019 tilsiger fastsættelse af en modcyklisk buffer, der er større end rammen det pågældende år, vil det kræve ny lovgivning. En oversigt over opfølgningen på de enkelte dele af henstillingen og eventuelle afvigelser fremgår af bilag 1.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Lars Lüth Mikkelsen, pressekoordinator, på 33636036.