Møde i Det Systemiske Risikoråd

30-09-2014

Det Systemiske Risikoråd (Rådet) har afholdt sit syvende møde. Rådet drøftede aktuelle finansielle forhold, lånevilkår for husholdninger og andre relevante emner. Rådet vedtog en observation om lave renter og opbygning af systemiske risici. Rådet vedtog endvidere en henstilling om begrænsning af afdragsfrihed på realkreditlån.

Indholdsfortegnelse

Aktuelle finansielle forhold

De finansielle forhold vurderes at være stort set uændrede siden Rådets møde i juni. Rådet vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er tegn på opbygning af systemiske risici. Kreditvæksten er fortsat meget afdæmpet, men kreditinstitutternes udlån er på et højt niveau i forhold til BNP. Tendensen til at lempe kreditvilkårene over for erhverv fortsatte i 2. kvartal i pengeinstitutterne. Institutterne begrunder i stigende grad ændringerne med konkurrencesituationen.

Pengeinstitutternes finansieringssituation er god. Institutterne har fortsat et stort indlånsoverskud, og adgangen til markedsfinansiering er gunstig.

En længere periode med fortsat lave renter, særligt i kombination med en konjunkturopgang, øger risikoen for, at der på sigt opbygges systemiske risici. Rådet vedtog en observation, der er vedlagt pressemeddelelsen.

Lånevilkår for husholdninger

Rådet vedtog en henstilling til regeringen om begrænsning af afdragsfrihed på realkreditlån, der er vedlagt pressemeddelelsen.

Rådet havde en indledende drøftelse af lånegrænser for husholdninger på baggrund af foreløbige erfaringer i andre lande og af regeringens forslag om et udbetalingskrav ved boligkøb. Rådet finder, at det er et godt initiativ. Både indkomstrelaterede lånegrænser og grænser for lån mod sikkerhed i boligen er blevet anvendt i sammenlignelige lande i kølvandet på den finansielle krise, i flere tilfælde i en kombination. Det kan medvirke til at dæmpe opbygningen af systemiske finansielle risici. Den konkrete udformning afhænger typisk af landespecifikke omstændigheder. For at sikre bedre data for bl.a. boliglån i forhold til værdien af sikkerhed støtter Rådet etableringen af et kreditregister i Danmark. Rådet vil vende tilbage til emnet.

Andre emner af relevans for Rådet

Rådet drøftede endvidere status for gennemførslen af krisehåndteringsdirektivet, BRRD, i dansk ret, for den europæiske definition af likviditetskrav, LCR, og for IMF's gennemgang af den danske finansielle sektor, FSAP.

 

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på 33636022.