Møde i Det Systemiske Risikoråd

15-12-2015

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit tolvte møde. Rådet vurderer, at det lave renteniveau og prisudviklingen på boligmarkedet fortsat kan føre til opbygning af systemiske risici. Endvidere kan der være systemiske risici forbundet med en pludselig ændring i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kombineret med lav markedslikviditet.

Der bør fortsat udvises agtpågivenhed i forhold til det lave renteniveau og prisudviklingen på boligmarkedet

På de finansielle markeder er der forventninger om lave renter i en endnu længere periode, end det var tilfældet ved Rådets møde i september. Væksten i kreditinstitutternes udlån er fortsat beskeden, og institutterne oplever, at konkurrencen om både erhvervs- og privatkunder er skærpet.

De lave renter kombineret med økonomisk fremgang, større optimisme og fastfrysning af grundskylden i 2016 kan give yderligere fremgang på boligmarkedet. Det kan især forstærke prisstigningerne i de store byer, hvor priserne i forvejen er steget mest. Fastfrysning af grundskylden påvirker enfamiliehuse mere end ejerlejligheder. Erfaringen er, at boligpriserne typisk stiger før kreditgivningen. En gældsopbygning fra et allerede højt niveau kan forstærke risici forbundet med fremtidig kreditvækst, selv om danskernes høje bruttogæld overvejende findes blandt de familier, der har flest aktiver i form af boliger, finansiel opsparing og pensionsordninger. Historisk var der i perioden 2004-06 – hvor boligpriserne steg kraftigt – en betydelig stigning i andelen af boligkøbere i København og omegnskommuner samt Aarhus, der i købsåret havde høj gæld i forhold til indkomsten og en formue, der var sårbar over for et fald i boligens værdi.

Det er fortsat vigtigt, at der udvises tilpas forsigtighed i kreditgivningen i forhold til belåning af fast ejendom. Det gælder især ved bevilling af lån med variabel rente og afdragsfrihed. Rådets observationer om lave renter og opbygning af systemiske risici er stadig aktuelle, jf. Rådets observation af 27. marts 2015 og Rådets observation af 30. september 2014.

Rådet anbefaler, at den kontracykliske kapitalbuffersats er 0 pct., jf. Rådets metode for anbefalinger om den kontracykliske kapitalbuffersats.

En pludselig ændring i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kombineret med lav markedslikviditet kan indebære systemiske risici

De finansielle markeder i Danmark har ligesom de internationale været præget af uro de seneste måneder, men risikovilligheden blandt investorer er stadig udtalt. Samtidig melder flere markedsdeltagere, at likviditeten på markederne er blevet lavere. En pludselig ændring i opfattelsen af risici på markederne kombineret med lav markedslikviditet kan medføre kraftige fald i aktivpriserne og brandudsalg.

Andre emner af relevans for Rådet

På mødet drøftede Rådet en række andre emner, herunder:

  • Cyberrisiko som en mulig trussel mod finansiel stabilitet, hvis fx kritiske institutter eller betalings- og afviklingssystemer bliver ramt. Thomas Ahrenkiel, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, deltog i drøftelserne.  Fremadrettet vil Rådet bl.a. undersøge andre landes arbejde med at sikre den finansielle sektors robusthed over for cyberangreb nærmere. Desuden vil Rådet invitere repræsentanter fra den finansielle sektor til et seminar om cyberrisici.
  • Kreditformidling uden for den regulerede danske banksektor, også kaldet skyggebanksektoren. Rådet besluttede at kortlægge de største kreditinstitutters relationer til udenlandske ikke-regulerede kreditformidlere samt at afdække pensions-, forsikrings- og genforsikringsselskabers banklignende aktiviteter.
  • Rådets svar på en delhenstilling fra det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, om Rådets strategi for den makroprudentielle politik i Danmark (ESRB/2013/1 af 4. april 2013). Rådet vurderer, at delhenstillingen er opfyldt.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på 33636022.