Møde i Det Systemiske Risikoråd

30-03-2017

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 17. møde. Risikoen for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne er fortsat høj. Rådet har vedtaget en henstilling om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning. Rådet har endvidere vedtaget en henstilling om en systemisk kapitalbuffer på Færøerne.

Indholdsfortegnelse

Risikoen for pludselige ændringer i opfattelsen af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne er fortsat høj

Der er generelt forventning om økonomisk fremgang internationalt. Risikopræmierne på de internationale finansielle markeder er fortsat meget lave til trods for den forøgede usikkerhed om den økonomiske politik internationalt. Risikoen for en pludselig revurdering af risici og dermed kraftige fald i aktivpriserne er fortsat høj.

Der er forventninger om meget lave renter i en lang periode endnu i både Europa og Danmark på trods af en stigning i renteforventningerne. De danske kreditinstitutters overskud er steget i 2016, og flere af de største institutter planlægger at udbetale en stor del af deres overskud i udbytte. Det mindsker deres muligheder for kapitalopbygning.

De meget lave renter har bidraget til stigende priser på erhvervsejendomme, især beboelses- og forretningsejendomme. Samtidig er institutternes udlån mod pant i erhvervsejendomme steget de seneste to år. Historisk har udlån til erhvervsejendomme været en kilde til systemiske risici i Danmark. Rådet konstaterer også høj aktivitet på andelsboligmarkedet og noterer sig, at der ikke er udbetalingskrav for denne boligtype. Rådet vil på kommende møder sætte fokus på disse områder.

På ejerboligmarkedet muliggør det meget lave renteniveau en højere gældsætning, hvilket øger andelen af sårbare boligejere og kan presse boligpriserne op. I de områder, hvor boligpriserne er steget mest, har flere gældsat sig hårdt, og realkreditudlånet vokser hurtigere end indkomsterne.

Rådet har vedtaget en henstilling om begrænsning af risikable låntyper ved høj gældsætning

Rådet har vedtaget en henstilling til regeringen om begrænsning af boligbelåning med variabel rente eller afdragsfrihed, hvor låntagers samlede gæld overstiger fire gange indkomsten i København og omegn samt Aarhus. Initiativet er et bidrag til at imødegå et skred i kreditstandarderne som observeret under højkonjunkturen op til finanskrisen. Det vil reducere antallet af låntagere med høj gældsætning og risikable låntyper. Omtrent 85 pct. af ny boligbelåning med høj gæld i forhold til indkomsten var variabelt forrentet eller afdragsfrit i 2015.

Den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark

Rådet anbefaler, at den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark fortsat fastsættes til 0 pct. Rådet vil evaluere metoden til vurdering af buffersatsen i 2017 og havde derfor en drøftelse af andre landes tilgange til fastsættelse af buffersatsen.

Rådet har vedtaget en henstilling om en systemisk kapitalbuffer på Færøerne

Rådet har vedtaget en henstilling til erhvervsministeren om at fastsætte en generel systemisk kapitalbuffersats for eksponeringer på Færøerne på 1 pct. med virkning fra 1. januar 2018. Rådet vil inddrage de færøske myndigheder i drøftelsen af timingen af en yderligere forhøjelse. Den systemiske buffer skal gøre de færøske banker mere modstandsdygtige over for strukturelle risici på Færøerne. Den færøske økonomi er lille og åben med en koncentreret erhvervsstruktur. Økonomien er dermed sårbar over for negative økonomiske stød, hvilket kan medføre uventede store tab i bankerne.

Øvrige emner

Rådet konstaterede, at Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB, vurderer, at Danmark fuldt ud efterlever ESRB's henstilling om delmål og instrumenter for den makroprudentielle politik. Henstillingen er bl.a. rettet til de makroprudentielle myndigheder i EU's medlemslande, dvs. Rådet. En sammenfatning af ESRB's vurdering er offentliggjort her.

Ifølge lovbemærkningerne om oprettelsen af Det Systemiske Risikoråd skal Erhvervsministeren evaluere Rådet. På baggrund af et udkast til ministerens evaluering drøftede Rådet erfaringerne med dets funktion i de fire forløbne år, siden Rådet blev nedsat.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på 3363 6022.