Revideret metode for den kontracykliske kapitalbuffer

17-11-2017

Det Systemiske Risikoråd har revideret sin metode til vurdering af den kontracykliske kapitalbuffersats. Revisionen skal øge sandsynligheden for rettidig opbygning af bufferen. Rådet finder det vigtigt, at bufferen er bygget op, inden det finansielle system rammes af et negativt stød. I den situation kan bufferen frigives helt eller delvist for at modvirke uhensigtsmæssige stramninger i kreditgivningen.

Revideret metode baseret på tidlig indfasning af bufferen

Den reviderede metode sigter mod, at bufferen indfases tidligt. Det øger sandsynligheden for, at bufferen er bygget op, inden risici materialiseres. Med den forrige metode var der risiko for, at bufferen opbygges for sent, inden det finansielle system igen rammes af et negativt stød. I den reviderede metode er der derfor indarbejdet et bredere sæt af hovedindikatorer, der opfanger opbygning af risici tidligere.

Det er Rådets vurdering, at indfasning af bufferen bør ske tidligt og gradvist i tider med optimisme. Det gør det lettere for kreditinstitutterne at tilpasse sig de nye, forhøjede kapitalkrav ved at tilbageholde indtjening. Der er en asymmetri i omkostningerne ved bufferen, idet omkostningerne ved at øge bufferen tidligt er relativt små sammenlignet med omkostningerne, for såvel samfundet som det enkelte institut, ved ikke at have tilstrækkelig kapital i kriseperioder.  

Det Systemiske Risikoråd vurderer hvert kvartal, hvad der er et passende niveau for den kontracykliske kapitalbuffer. Hvis Rådet vurderer, at satsen skal ændres, vil det offentliggøre en henstilling rettet til erhvervsministeren. Rådet publicerede i december 2014 første gang sit metodepapir, der danner grundlag for vurderingen. Heri fremgår det, at Rådet løbende vil evaluere metoden og opdatere den, hvis der bliver behov for det. Det reviderede metodepapir kan findes her.

Hvad er den kontracykliske kapitalbuffer?

Den kontracykliske kapitalbuffer blev introduceret i international regulering efter finanskrisen som en del af et større sæt reformer, der skal gøre den finansielle sektor mere robust. Bufferen er et instrument til at gøre kreditinstitutterne mere modstandsdygtige ved at øge kravet til deres kapitalisering. Bufferen skal opbygges i takt med, at systemiske risici stiger, så den er bygget op, inden det finansielle system udsættes for stress. I den situation skal bufferen frigives. Bufferen reducerer dermed risikoen for, at utilstrækkelig kapitaldækning får institutterne til at stramme kreditgivningen i en grad, så realøkonomien påvirkes negativt.

Fastsættelse af buffersatsen

Det Systemiske Risikoråd vurderer hvert kvartal niveauet for buffersatsen med udgangspunkt i metoden. Hvis Rådet vurderer, at satsen skal ændres, vil det offentliggøre en henstilling rettet til erhvervsministeren. Det er ministeren, der er ansvarlig for fastsættelsen af buffersatsen i Danmark. En forøgelse af buffersatsen træder som udgangspunkt først i kraft, 12 måneder efter at erhvervsministeren har besluttet at ændre buffersatsen.

Rådet konstaterede på sit møde i september 2017, at risici i det finansielle system er under opbygning. Rådets drøftelse af den kontracykliske buffersats på mødet 18. december 2017 vil tage udgangspunkt i den reviderede metode.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på telefon 3363 6022.