Møde i Det Systemiske Risikoråd

15-12-2020

Risikobilledet er fortsat præget af covid-19 og de tiltag, der er indført for at bremse smittespredningen i Danmark og udlandet. I lyset af den aktuelle udvikling anbefaler Rådet, at satsen for den kontracykliske kapitalbuffer holdes uændret på 0 pct. Rådet forventer tidligst at henstille om en forøgelse af bufferen i midten af 2021.

Indholdsfortegnelse

Covid-19 præger fortsat risikobilledet

Risikobilledet er fortsat præget af covid-19 og de tiltag, der er indført for at bremse den stigende smittespredning i både Danmark og udlandet. De seneste restriktioner er generelt ikke så omfattende som i foråret og påvirker de enkelte dele af dansk økonomi forskelligt. Mens aktiviteten i dele af servicesektoren er meget begrænset, oplever andre sektorer kraftig fremgang. Den økonomiske genopretning foregår således i to hastigheder.

Danske institutter har generelt en høj kapitaloverdækning i forhold til de gældende krav. Kreditinstitutternes tab har indtil videre været relativt begrænsede, hvilket til dels skyldes, at regeringens hjælpepakker har understøttet virksomheder og husholdningers økonomi. I takt med at de statslige hjælpepakker udfases, kan bankerne opleve stigende tab og en forværring af kreditkvaliteten.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tegn på stramme kreditvilkår. Udlånsvæksten til både erhverv og husholdninger har været moderat, men Rådet vurderer, at det er drevet af en lav kreditefterspørgsel.

På boligmarkedet er både priser og handelsaktivitet genoprettet efter et fald i marts og april. Særligt handelsaktiviteten og priserne på ejerlejligheder er steget kraftigt. De meget lave finansieringsomkostninger i kombination med stigende disponible indkomster og en formentlig midlertidigt høj boligefterspørgsel skaber risiko for yderligere kraftige stigninger i boligpriserne. Muligheden for at optage lån med afdragsfrihed i kombination med det aktuelt meget lave renteniveau og stigende boligpriser kan føre til fartblindhed blandt danske husholdninger.

Rådet drøftede risici relateret til afdragsfrihed – herunder for lån med op til 30 års afdragsfrihed. Rådet vil følge udviklingen på dets kommende møder.

Den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark holdes uændret

Rådet anbefaler, at satsen for den kontracykliske kapitalbuffer holdes uændret på 0 pct. på baggrund af udviklingen i risikobilledet. Forløbet under covid-19 har tydeligt vist, at det er vigtigt at have opbygget en buffer af tilstrækkelig størrelse, der kan gøre en forskel ved frigivelse. Det er derfor vigtigt at påbegynde genopbygningen af bufferen i takt med, at udviklingen i økonomien normaliseres. Dette er i overensstemmelse med Rådets strategi om tidlig indfasning af den kontracykliske kapitalbuffer.

Rådet forventer tidligst at henstille om en forøgelse af bufferen i midten af 2021. Der kan blive behov for en relativt hurtig genopbygning af den kontracykliske kapitalbuffer, hvis den økonomiske genopretning tager fart. Derudover vil udviklingen og adfærden i den finansielle sektor have betydning for genopbygningen af bufferen. Da der som udgangspunkt går 12 måneder, fra det besluttes at hæve bufferen, til en forøgelse træder i kraft, forventes institutterne tidligst at skulle opfylde et positivt bufferkrav i midten af 2022.

Rådet anbefaler en kontracyklisk kapitalbuffer på 0 pct. i Grønland

Rådet drøftede den aktuelle økonomiske og finansielle situation i Grønland. På baggrund af drøftelsen anbefaler Rådet for indeværende, at den kontracykliske kapitalbuffersats for Grønland fortsat fastsættes til 0 pct. Repræsentanter fra det grønlandske selvstyre deltog i drøftelsen.

Øvrige emner

Rådet diskuterede systemiske risici relateret til det vedvarende lavrentemiljø. Rådet vurderer, at lavrentemiljøet også fremadrettet kan danne grobund for risikoopbygning i det finansielle system. Rådet vil derfor fortsat have fokus på overvågning af systemiske risici relateret til lavrentemiljøet og løbende vurdere behovet for at igangsætte nye tiltag, som kan afbøde dem.

Rådet fortsatte sin diskussion af IMF's anbefalinger til danske myndigheder på det makro-prudentielle område (Link).

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Teis Hald Jensen, kommunikations- og presserådgiver, på tlf. +45 3363 6066.