Møde i Det Systemiske Risikoråd

29-09-2020

Realtidsindikatorer for 3. kvartal 2020 peger på bedring af dansk økonomi, men der er fortsat udsigter til en langvarig genopretning. I lyset af den aktuelle udvikling anbefaler Rådet, at den kontracykliske kapitalbuffer fastholdes på 0 pct. Rådet forventer tidligst at henstille om en forhøjelse af bufferen i 2021. Rådet diskuterede risici på bolig- og erhvervsejendomsmarkedet. Rådet vurderer, at institutternes risikovægte på eksponeringer mod erhvervsejendomsmarkedet er lave. Rådet besluttede ikke at igangsætte yderligere tiltag på området nu. Rådet vil i løbet af 2021 genbesøge emnet med henblik på at iværksætte yderligere initiativer, når den økonomiske udvikling tillader det.

Nedadrettede risici for den økonomiske udvikling

Dansk økonomi havde et stærkt udgangspunkt inden udbruddet af covid-19, og realtidsindikatorer for 3. kvartal 2020 viser tegn på økonomisk bedring. På trods heraf er der udsigter til en langvarig genopretning. Stigende smitte globalt og i Danmark kan desuden påvirke, hvor langvarigt tilbageslaget bliver.

Udviklingen på aktiemarkederne har været præget af prisstigninger, både i Danmark og udlandet. Der er risiko for en divergens mellem den makroøkonomiske og finansielle udvikling, som kan udløse en kraftig og pludselig korrektion på de finansielle markeder.

Danske institutter har generelt en høj kapitaloverdækning i forhold til de gældende krav, og deres tab under det nuværende økonomiske tilbageslag har indtil videre været relativt begrænsede. En langvarig recession kan dog indebære negative effekter for bankerne på både mellemlangt og langt sigt, i takt med at tab i de berørte brancher realiseres.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tegn på stramme kreditvilkår. Udlånsvæksten til både erhverv og husholdninger har været afdæmpet, men Rådet vurderer, at det er drevet af en lav kreditefterspørgsel.

Udvikling på boligmarkedet giver ikke anledning til yderligere tiltag

På boligmarkedet er handelsaktiviteten genoprettet efter et midlertidigt fald i marts og april. Udsigterne til fortsat lave renter kan forventes at understøtte udviklingen fremadrettet.

ESRB offentliggjorde i september 2019 en henstilling vedrørende opbygning af risici på det danske boligmarked (Link). I deres seneste vurdering af den danske finansielle sektor opfordrer IMF ligeledes de danske myndigheder til at overveje behovet for tiltag på boligmarkedet (Link).

Rådet vurderer, at de senere års tiltag i forhold til boligfinansiering har bidraget til at understøtte boligkøbernes robusthed. Rådet vurderer, at den efterfølgende udvikling på boligmarkedet ikke giver anledning til at iværksætte yderligere tiltag.

Rådet drøftede systemiske risici på erhvervsejendomsmarkedet

Rådet diskuterede kreditinstitutternes evne til at klare et kraftigt tilbageslag på erhvervsejendomsmarkedet, herunder faldende ejendomspriser, stigende renter og faldende driftsindtjening.

Rådet vurderer, at institutternes risikovægte på eksponeringer mod erhvervsejendomsmarkedet er lave, men Rådet har besluttet ikke at igangsætte nye initiativer på nuværende tidspunkt. Rådet vil i løbet af 2021 genbesøge emnet med henblik på at iværksætte yderligere initiativer, afhængigt af den økonomiske udvikling.

Den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark holdes uændret

Rådet anbefaler, at buffersatsen aktuelt holdes uændret på 0 pct. Forløbet under covid-19 har tydeligt vist, at det er vigtigt at have opbygget en buffer af tilstrækkelig størrelse, der kan gøre en forskel ved frigivelse. Det er derfor vigtigt at påbegynde genopbygningen af bufferen i takt med, at udviklingen i økonomien normaliseres. Dette er i overensstemmelse med Rådets strategi om tidlig og gradvis indfasning af den kontracykliske kapitalbuffer. Rådet forventer tidligst at henstille om en forøgelse af bufferen i 2021. Da der som udgangspunkt går 12 måneder, fra det besluttes at hæve bufferen, til en forøgelse træder i kraft, forventes institutterne tidligst at skulle opfylde et positivt bufferkrav i 2022.

Den systemiske buffer på Færøerne hæves tidligst i 2021

Den 19. marts 2020 besluttede erhvervsministeren, efter henstilling fra Rådet, midlertidigt at reducere den generelle systemiske buffer på Færøerne fra 3 pct. til 2 pct. (Link). Henstillingen var en reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelse af covid-19. Kapitallettelsen skulle bidrage til at give de færøske banker bedre muligheder for at absorbere eventuelle tab og fortsætte kreditgivningen. I henstillingen fra Rådet anbefales det, at reduktionen i udgangspunktet løber til ultimo 2020.

Rådet har nu besluttet, at det tidligst i 2021 vil henstille om at hæve den systemiske buffer på Færøerne til 3 pct. Desuden har Rådet besluttet at anvende en varsling på 12 måneder, fra det henstilles, at buffersatsen ændres, til ændringen træder i kraft. Varslingen har til formål at lette de færøske bankers kapitalplanlægning, da de derved er sikret en periode på 12 måneder til at opfylde en højere buffersats. Føroya Váðaráð, det færøske risikoråd, støtter denne beslutning.

Øvrige emner

Rådet diskuterede IMF's anbefalinger til danske myndigheder på det makroprudentielle område (Link). Anbefalingerne vedrører de institutionelle rammer, de makroprudentielle instrumenter og løbende overvågning af systemiske risici. Rådet arbejder allerede i dag med en række af emnerne, som fx vurdering af behov for tiltag på bolig- og erhvervsejendomsmarkedet. Rådet vil arbejde videre med emnerne på sine kommende møder.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Teis Hald Jensen, kommunikations- og presserådgiver, på tlf. +45 3363 6066.