Møde i Det Systemiske Risikoråd

24-06-2013

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit andet møde. På mødet drøftede Rådet den aktuelle situation og risici for den finansielle stabilitet. Rådet drøftede også andre makroprudentielle emner. Rådet vedtog en henstilling om indfasning af kapitalkravslovgivning i Danmark.

Rådet drøftede, at spændingerne på de finansielle markeder er aftaget yderligere gennem foråret, hvilket bl.a. er blevet afspejlet i stigende aktiekurser og øget risikovillighed. Den seneste måned har markedsudviklingen vist nogen udsving efter voksende fokus på timingen af centralbankernes tilbagetrækning af likviditet. Internationalt er der en vis bekymring for prisudviklingen på aktie- og kreditmarkederne sammenholdt med de moderate globale vækstudsigter. Eventuelle udfordringer forbundet med husholdningernes økonomiske situation og de kommende års udløb af afdragsfrihed vurderes at være håndterbare.

Rådet besluttede at igangsætte et analysearbejde med henblik på at afdække, om husholdningernes høje gældsætning potentielt indebærer systemiske finansielle risici. Rådet igangsatte endvidere et analysearbejde med henblik på at afdække potentielle systemiske risici som følge af en længere periode med lave renter. Rådet vil drøfte resultaterne af analyserne ved dets kommende møder i 2013.

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) har fremsendt en henstilling til EU's medlemslande og deres makroprudentielle myndigheder om bl.a. at definere delmål for makroprudentiel politik og at sikre et tilstrækkeligt instrumentarium til at forfølge målene (ESRB henstilling ESRB/2013/1 af 4. april 2013). Rådet drøftede, hvorledes ESRBs henstilling kunne indgå i Rådets arbejde fremadrettet. Rådet drøftede endvidere den endelige opfølgning på en henstilling fra ESRB om de nationale myndigheders makroprudentielle mandat (ESRB henstilling ESRB/2011/3 af 22. december 2011).

Endelig drøftede Rådet makroprudentielle aspekter af kommende regulering af den finansielle sektor, herunder implementering af anbefalingerne fra udvalget om systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) og indfasning af den kommende europæiske kapitalkravslovgivning (CRD IV og CRR). Rådet vedtog en henstilling om indfasningen af kapital- og likviditetskrav, som er vedlagt pressemeddelelsen. Rådet drøftede endvidere, hvem der – på baggrund af en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd – skal beslutte anvendelsen af bl.a. den modcykliske kapitalbuffer i CRR/CRD IV.

Rådet afholder som minimum fire møder om året. Rådets kommende møder er planlagt til 25. september 2013 og 20. december 2013.

Henvendelse kan rettes til:

Julie Holm Simonsen, pressekoordinator

på telefon 33636022