Møde i Det Systemiske Risikoråd

21-09-2016

Det Systemiske Risikoråd har afholdt sit 15. møde. Pludselige ændringer i opfattelsen af risici eller i renteniveauet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriserne, herunder ejendomspriserne. Rådet har offentliggjort et diskussionspapir om finansielle initiativer målrettet ejendomsmarkedet. For Færøerne advarer Rådet om opbygning af systemiske finansielle risici.

Indholdsfortegnelse

Pludselige ændringer i opfattelsen af risici eller i renteniveauet kan fortsat medføre kraftige fald i aktivpriserne, herunder ejendomspriserne

Der har været mindre udsving på de finansielle markeder i juli og august efter nogle dage med stor volatilitet i kølvandet på den britiske afstemning om udtrædelse af EU i juni 2016. På markederne er der forventninger om fortsat lave renter i endnu længere tid end ved Rådets møde i juni.

Der er risiko for, at kreditinstitutterne øger deres risikotagning i forventning om højere afkast. Indtjeningsmulighederne er pressede i lyset af de fortsat lave renter og begrænset efterspørgsel efter nye lån. Der er dog vækst i boligudlånet, særligt i de større byer, hvor priserne på boliger og beboelsesejendomme fortsat stiger mest. Kreditinstitutterne beretter, at kreditstandarderne lempes for erhvervsudlån.

Rådet har offentliggjort et diskussionspapir om finansielle initiativer målrettet ejendomsmarkedet. Formålet er at indsamle synspunkter i forhold til initiativer, der kan imødegå systemiske konsekvenser af en risikabel prisudvikling på ejendomsmarkedet. Rådets arbejde skal afdække, om og hvornår der bør tages initiativer, og hvordan det i givet fald gøres mest hensigtsmæssigt. Alle bidrag og synspunkter er velkomne. Rådet har endvidere inviteret en række interessenter til en konference om emnet 18. november.

Rådet advarer om opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne

Der er klare tegn på opbygning af systemiske finansielle risici på Færøerne, hvorfor Rådet har udstedt en advarsel. Hvis udviklingen fortsætter, kan det blive aktuelt, at Rådet henstiller om fx at aktivere den kontracykliske kapitalbuffer for kreditinstitutter på Færøerne. Advarslen er vedlagt pressemeddelelsen. 

Andre emner drøftet af Rådet

På mødet drøftede Rådet en række andre emner, herunder:

  • Niveauet for den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark. Rådet anbefaler fortsat en sats på 0 pct.

  • Danske kreditinstitutters direkte eksponeringer over for andre finansielle formidlere end kreditinstitutter – såkaldte skyggebanker – på baggrund af en undersøgelse fra Finanstilsynet. Rådet konkluderede, at denne type kreditrisiko på nuværende tidspunkt ikke kan skabe en systemisk risiko for de danske kreditinstitutter. Rådet vil nærmere undersøge andre kanaler og transmissionsmekanismer, hvorigennem andre finansielle formidlere end kreditinstitutter kan udgøre systemiske risici.

  • Hvordan Rådet vil håndtere henvendelser fra andre lande om at anerkende initiativer på det finansielle område, såkaldt reciprocitet. Henvendelsen kan fx være en anmodning fra svenske myndigheder om, at danske kreditinstitutters eksponeringer i Sverige underlægges samme krav som værtslandets egne institutter. Rådets principielle tilgang er, at sådanne anmodninger som hovedregel bør imødekommes. Det vil være udgangspunktet for Rådets anbefalinger til den ansvarlige danske myndighed, som i de fleste tilfælde er erhvervs- og vækstministeren.

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Julie Holm Simonsen, pressekoordinator, på 3363 6022.