Møde i Det Systemiske Risikoråd

23-06-2020

Udbruddet af covid-19 og tiltagene til at håndtere virussen har medført en kraftig og pludselig opbremsning i den økonomiske aktivitet både internationalt og i Danmark. Det fulde omfang af de negative effekter er endnu uvist, og der er risiko for, at den økonomiske tilbagegang bliver både dyb og langvarig. Frigivelsen af den kontracykliske kapitalbuffer giver institutterne mere rum til at opretholde kreditgivningen. Rådet forventer tidligst at henstille om en forhøjelse af bufferen i 2021.

Covid-19-udbrud har medført kraftig opbremsning i den økonomiske aktivitet

Den hastige spredning af covid-19 og tiltagene til at håndtere virussen har medført en kraftig opbremsning i den økonomiske aktivitet, både globalt og i Danmark. I slutningen af februar og begyndelsen af marts medførte den stigende usikkerhed kraftige fald på aktiemarkederne i både USA og Europa. Udviklingen understreger, at ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kan forekomme pludseligt og medføre store udsving på kort tid. En række centralbanker har valgt at reagere ved at lempe pengepolitikken. Markedsdeltagerne forventer fortsat lave renter i lang tid fremover.

Der er fortsat stor usikkerhed om omfanget af de negative effekter for både dansk økonomi og banksektoren. En langvarig recession kan indebære negative effekter for bankerne på både mellemlangt og langt sigt. Udlån til virksomheder i brancher berørt af covid-19-udbruddet udgør en væsentlig del af bankernes udlån og vil betyde forøget kreditrisiko i en periode. Fremadrettet kan risici opstå, hvis bankernes kreditvilkår bliver for lempelige, eller hvis eksponeringerne over for svage kunder øges betydeligt. Risici kan på den anden side også opstå, hvis bankerne strammer deres kreditvilkår kraftigt i et forsøg på at minimere tab.

På boligmarkedet er handelsaktiviteten genoprettet efter et midlertidigt fald i marts og april, som også har medført et mindre fald i boligpriserne. Udsigterne til fortsat lave renter kan forventes at understøtte udviklingen på boligmarkedet fremadrettet. De senere års tiltag i forhold til boligfinansiering har bidraget til at understøtte boligkøbernes robusthed.

Den kontracykliske kapitalbuffer

Som reaktion på covid-19 besluttede erhvervsministeren den 12. marts 2020 at frigive den kontracykliske kapitalbuffer. Frigivelsen af bufferen skal modvirke, at banker og realkreditinstitutter bliver tilbageholdende med at låne ud som følge af utilstrækkelig kapital.

Rådet har de seneste år haft fokus på at øge kreditinstitutternes robusthed gennem en gradvis forhøjelse af den kontracykliske kapitalbuffer. Målet var at have opbygget en buffer af tilstrækkelig størrelse, der kunne gøre en forskel, når der opstod et behov for frigivelse. Det er derfor i tråd med Rådets tilgang til bufferen, at den blev frigivet efter udbruddet af covid-19.

Rådet forventer tidligst at henstille om en forøgelse af bufferen i 2021. Tidspunktet for henstillingen og tempoet for genopbygning af bufferen vil afhænge af udviklingen i finansielle risici. Da der som udgangspunkt går 12 måneder, fra det besluttes at hæve bufferen, til en forøgelse træder i kraft, forventes institutterne tidligst at skulle opfylde et positivt bufferkrav i 2022.

Midlertidig reduktion af den generelle systemiske buffer samt ændring af kriterier for SIFI-udpegning på Færøerne

Som reaktion på udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19 henstillede Rådet den 18. marts til erhvervsministeren, at den generelle systemiske buffer på Færøerne midlertidigt reduceres til 2 pct. Erhvervsministeren har fulgt henstillingen.

I begyndelsen af marts 2020 henstillede Risikorådet til regeringen, at der for Færøerne indføres en nedre grænse for, hvornår et kreditinstitut udpeges som et systemisk vigtigt finansielt institut. Erhvervsministeren har den 4. juni offentliggjort en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at regeringen har besluttet at justere modellen for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) på Færøerne. Der vil med justeringen blive indført en nedre, absolut grænse for balancestørrelse på 3 mia. kr. Grænsen skal sikre, at færøske pengeinstitutter kun udpeges som SIFI’er, hvis de reelt er systemiske.

Øvrige emner

Rådet drøftede potentielle systemiske risici i forbindelse med genopretning og afvikling af pensions- og livsforsikringsselskaber. Den danske pensionssektor forvalter en stor del af husholdningernes formuer og er en stor aktør på de finansielle markeder.  

 

Henvendelse kan rettes til mail@risikoraad.dk eller Teis Hald Jensen, kommunikations- og presserådgiver, på tlf. +45 3363 6066.